Předem se omlouvám za kostrbatý překlad anglického textu - je to překládáno translátorem.
DR OMs,používání magnetických smyčkových antén (MLA) pro radioamatérské vysílání se rok od roku rozšiřuje, zejména mimo OK. Tyto antény jsou prostorově nenáročné a běžně se používají i jako pokojové antény. Oblíbené a výhodné jsou zejména pro digitální druhy provozu, kde není potřeba MLA na pásmu přelaďovat. Na vyšších KV pásmech fungují tyto antény velmi důstojně a jsou v reálném provozu porovnatelné s většinou "drátovek".

DR OMs, the use of magnetic loop antennas (MLA) for amateur radio broadcasting is expanding year after year, especially outside OK. These antennas are space-saving and commonly used as indoor antennas. They are popular and advantageous especially for digital modes of operation where there is no need to tune the MLA on the band. On higher HF bands these antennas work very well and are in real operation comparable to most "wirewires".

I apologize in advance for the rough translation of the English text - it is translated by a translator.

Jedním z možných důvodů, proč nejsou MLA v ČR rozšířené podobně jako v zahraničí, může být "hloubka kapsy" českého důchodce, která je v ČR určitě plytší, než ve většině zemí v okolí. Kus pékáčka je řádově levnější než komerční MLA, jejichž svépomocná výroba (bez zkušeností) nebývá vždy korunována vkládanou nadějí a očekávaným výsledkem.
Anténu typu MLA-ER (H) si lze nicméně níže navrženým zůsobem (workshop) pořídit jen za několik stovek. Vážným zájemcům o vlastnoruční zhotovení MLA-ER (H) nabízíme možnost zorganizovat pracovní setkání, na němž by si každý účastník s pomocí lektorů vyrobil vlastní MLA-ER (H), kterou by si před odjezdem domů přeměřil a naučil se s ní pracovat. MLA-ER(H) je anténa pracující v rozsahu 14 - 28 MHz s možností výkonu až 100W. Jedná se o jednoduchou, lehkou a snadno sestavitelnou anténu.

Workshopu se nakonec zúčastnilo celkem 12 amatérů, je potěšující že nejvzdálenější byli z Prahy i Dolného Kubína. Díky Oldovi OK2ER byla akce velmi dobře připravena a zajištěna a všemi účastníky také dobře zhodnocena. Všichni si domů odvezli hotové MLA, které byly i díky Honzovi OK2SRO předvedeny v provozu. Také všechny zajímalo pokračování workshopu, o kterém by se dalo uvažovat v průběhu příštího roku po vyhodnocení tohoto běhu.

V současné době je uzavřeno přijímání závazných přihlášek do  workshopu, případné zájemce však budeme registrovat i nadále. Po vyhodnocení zkušeností z prvního běhu a registraci dostatečného počtu zájemců můžeme pak uvažovat o dalším workshopu, ovšem až v r.2019. O pokračování workshopu v prvním čtvrtletí 2019 se rozhodne podle počtu případných zájemců, přednost budou mít ti, kteří již workshop absolvovali. Předmětem bude pravděpodobně stavba poněkud složitější MLA i na pásma 40 a 60m .

Na setkání AMA 24.8.2019 byla při přednášce Oldy OK2ER představena nová, zdokonalená verze, umožňující jemné ladění na nastaveném pásmu. Účastníci workshopu z r.2018 v Klimkovicích budou mít možnost si doplňky na vylepšení dokoupit u Oldy OK2ER

Pro usnadnění nastavení i práci s různými anténami - zejména MLA je vhodné pořízení antenního analyzátoru. Jednou z možností je i jednoduchý a levný nanoVNA.

For easier setup and work with different antennas - especially MLA, it is advisable to purchase an antenna analyzer. One possibility is a simple and cheap nanoVNA.

Ostravské setkání s radioamatéry z Japonska ve dnech 17. a 18.9.2019, které proběhlo pod záštitou VŠB Ostrava

Přednáška JR1OAO o automatickém tuneru MLA

Dne 17. a 18.9.2019 bylo v Ostravě pod záštitou VŠB a organizačně zajišťované Oldou OK2ER a Markem Dvorským setkání s radioamatéry z Japonské skupiny 48MLA a to: 

JR1OAO, JA1UHJ, JS1EYR, JJ1QBB, JR1MAU, JL1DHV, JG1UNE, JE1WTR, JG1CCL

 Z Japonska se zúčastnilo 10 radioamatérů, z nichž 2 byly ženy.  Dne 18.9 byly na VŠB i přednášky, na závěr společné foto a posezení s velmi zajímavou debatou při večeři v restauraci .


On 17 and 18 September 2019, a meeting with radio amateurs from the Japanese group 48MLA was organized in Ostrava under the auspices of VŠB and organized by Old OK2ER and Marek Dvorský. From Japan there were 10 radio amateurs:  JR1OAO, JA1UHJ, JS1EYR, JJ1QBB, JR1MAU, JL1DHV, JG1UNE, JE1WTR, JG1CCL

 which 2 were women. On 18.9, there were lectures at VŠB, at the end a collective photo and a sitting with a very interesting debate at dinner in the restaurant. 


MLA trochu jinak

Nemáte možnost ve svém bydlišti natáhnout drátovou anténu či postavit vertikál nebo směrovku a přesto chcete být provozuschopní na ama pásmech? Pak neváhejte a zkuste magnetickou anténu /MLA/. Magnetická anténa je v podstatě jeden nebo více závitů antenní smyčky, která je připojena na ladicí kondenzátor, nejlépe duál, zapojený jako splitstator, v případě jednoduché konstrukce MLA se to řeší vložením kousku trubky jako virtuálním kondenzátorem, vazba s antenní smyčkou je pak nejčastěji tvořena vazební smyčkou, která přenáší výkon z TRXu do antény. Na své stránce se vám v této snaze zkusím pomoci radou, či nasměrováním na vhodnou a ověřenou konstrukci. Pokud nemáte možnost takovou anténu sami postavit nebo se stavbě nechcete věnovat, pak se podívejte na stránku Oldy OK2ER https://www.loop2er.cz/. Tam najdete hotové profi výrobky, které se prodávají i u firmy WiMo i u dalších prodejců v různých částech světa. Zde najdete většinou antény na výkony kolem 100W, já se na rozdíl od těchto zabývám jen anténami pro výkony QRP - tedy do 10W. U nás asi jako jediný prodejce profi MLA antén GES electronics prodává antény MFJ 1786 a 1788X za ceny kolem 16000.-Kč. Ani těmito anténami nebudete zklamáni. Ti, kterým stačí menší provedení magnetické antény, vhodné do domácího prostředí i na portable či aktivaci SOTA mohou za přijatelnou cenu koupit kvalitně provedenou magnetickou anténu , kterou vyrábí Pavol OM0ET- viz  https://www.sk-tech.sk/ultralight-mla-4.0.html. Ani touto malou, lehkou a kvalitně provedenou anténou nebudete zklamáni a získané zkušenosti třeba využijete k vlastní stavbě magnetické antény.

https://www.sk-tech.sk/ultralight-mla-4.0.html


Do you have the opportunity to extend a wire antenna in your home or build a vertical or rudder and still want to be operable on ama bands? Then do not hesitate and try the magnetic antenna (MLA). The magnetic antenna is basically one or more windings of the antenna loop, which is connected to a tuning capacitor, preferably a dual, connected as a splitstator. a loop that transmits power from the TRX to the antenna. On my website I will try to help you in this endeavor with advice or directing to a suitable and proven construction. If you do not have the possibility to build such an antenna yourself or do not want to pay attention to the construction, then check out the site Oldy OK2ER https://www.loop2er.cz/. There you will find ready-made professional products, which are sold by WiMo and other retailers in various parts of the world. Here you will find mostly antennas for power around 100W, unlike these I deal only with antennas for power QRP - ie up to 10W. We are probably the only seller of professional MLA antennas GES electronics sells MFJ 1786 and 1788X antennas at prices around 16000.-Kč. You won't be disappointed with these antennas. Those who need a smaller version of the magnetic antenna, suitable for home and portable or SOTA activation can buy a good quality magnetic antenna, which is manufactured by Pavol OM0ET - at https://www.sk-tech.sk/ultralight-mla -4.0.html. Even this small, lightweight and well-made antenna you will not be disappointed and you can use the experience to build your own magnetic antenna. https://www.sk-tech.sk/ultralight-mla-4.0.html

     Všichni, kteří mají zájem o experimentování nebo stavbu magnetické antény by si měli přečíst knihu : Magnetická smyčková antény pokaždé trochu jinak od autorů O.Burgera a M.Dvorského. V této knížce najdou jak spoustu podnětů k magnetickým anténám, tak i podněty k praktickému řešení . Tuto knihu doporučuji, ještě se dá sehnat i v prvním a asi i jediném českém vydání, další vydání jsou pro nepatrný zájem již jen v anglickém jazyku. Škoda, že zatím není možno původní české vydání najít i v digitální formě - nebylo by to na škodu pro lepší informovanost.

Everyone who is interested in experimenting or building a magnetic antenna should read the book: Magnetic Loop Antennas each time a little different from the authors O.Burger and M.Dvorského. In this book, they will find many stimuli for magnetic antennas as well as suggestions for practical solutions. I recommend this book, you can still get in the first and probably the only Czech edition, the other editions are for little interest only in the English language. It is a pity that it is not yet possible to find the original Czech edition in digital form - it would not hurt for better information. 

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky